KUNGSHÄTTANS

SPORTSTUGEFÖRENING

 

 

KALLELSE

Medlemmar i Kungshättans Sportstugeförening kallas till ÅRSMÖTE

Söndagen den 27 augusti 2006, kl 11.00 i Klubbhuset, Kungshättan

 

Välkomna!

Styrelsen

 

Förslag till dagordning

 

1.                                      Mötets öppnande

2.                                      Godkännande av dagordningen

3.                                      Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

4.                                      Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.                                      Val av två justerare tillika rösträknare

6.                                      Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport (bilagt)

7.                                      Revisorernas berättelse

8.                                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.                                      Fastställande av arvoden (förslag bilagt)

10.                                  Val av styrelseledamöter:

a)      ordförande för två år

b)      en ledamot för två år

11.                                  Val av två suppleanter för ett år vardera

12.                                  Val av en revisor för två år

13.                                  Val av en revisorssuppleant för ett år

14.                                  Val av övriga funktionärer för ett år vardera

15.                                  Val av festkommitté

16.                                  Val av valberedare

17.                                  Bryggruppens förslag till finansiering av ny båtbrygga presenteras

18.                                  Tydliggörande av tidigare fattat beslut gällande Valborgsmässofirandet

19.                                  Stadgeenligt inkomna motioner samt styrelsens förslag till beslut

Motioner och styrelsens förslag till beslut finns bilagt

20.                                  Information från styrelsen beträffande

·        Nycklar till klubbhuset

·        Sophantering

21.                                  Fastställande av

a)      avgifter (förslag bilagt)

b)      budget för verksamhetsåret 2006-2007 (förslag bilagt)

22.                                  Övriga frågor

23.                                  Mötets avslutande

 

 

Bilagt: Kallelse till höstens arbetsdag samt inbjudan till höstfesten